Για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνων αερίων σε βιομηχανικές δραστηριότητες, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών SEVESO, σύμφωνα πάντα με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 12044/613/19-3-2007) με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/105/ΕΚ).

Εξειδικευμένοι συνεργάτες της admis.gr με εμπειρία στην εκτίμηση ανάλογων κινδύνων, περιγράφουν τα στοιχεία της βιομηχανικής εγκατάστασης και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή, τις επικίνδυνες ουσίες και την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Αναλύονται, επίσης, τα μέτρα προστασίας, αλλά και επέμβασης για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών ενός τέτοιου συμβάντος.

Στόχος μας είναι η βιομηχανική ασφάλεια και ο περιορισμός των καταστροφικών επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε περίπτωση μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος.