Το πρότυπο OHSAS 18001 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο των επαγγελματικών κινδύνων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενους, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) με οφέλη που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • μείωση της επικινδυνότητας για την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον
  • μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
  • μείωση κόστους από ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη)
  • συμμόρφωση προς τις νομοθετικές διατάξεις, που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων
  •  ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων
  • βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων

Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης κατά το OHSAS 18001, οι καταρτισμένοι σύμβουλοι της admis.gr , εισάγουν πολιτικές και διαδικασίες που εμπεδώνουν την κουλτούρα της υγείας και ασφάλειας σε όλο το προσωπικό. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο η βελτίωση στη συνολική επίδοση της υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, κάτι που αποτελεί μείζον θέμα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.