Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας.

Στόχος της admis.gr είναι ο σχεδιασμός ενός αποδοτικού συστήματος απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες της επιχείρησής σας, η εκπαίδευση του προσωπικού και η υποστήριξη κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης. Τα οφέλη της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης συνοψίζονται στα εξής:

  • συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον)
  • μείωση του κόστους, μέσω της αποτελεσματικότερης λειτουργίας και της αύξησης της παραγωγικότητας
  • δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών
  • βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της επιχείρησης