Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο, το οποίο ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, της ισχύουσας νομοθεσίας και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης και έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή την επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.

Μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε ένα ή περισσότερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων (από την πρωτογενή παραγωγή, τη συγκομιδή και παραγωγή ζωοτροφών έως την μεταποίηση, τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο, τη μαζική εστίαση, την αποθήκευση και διανομή, καθώς επίσης και από επιχειρήσεις παραγωγής εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, προσθέτων και συστατικών).

Οι συνεργάτες της admis.gr αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000 με συνοπτικά οφέλη:

  • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα και την προστασία της υγείας του καταναλωτή
  • την ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
  • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης