Το ISO 14001 είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Καθορίζει τις απαιτήσεις – προδιαγραφές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σκοπός του οποίου είναι η μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης μιας επιχείρησης από την άσκηση της δραστηριότητάς της, η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης και η συμμόρφωσή της με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το εν λόγω πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.

Οι σύμβουλοι της admis.gr σας υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών μέσω του σχεδιασμού συστήματος για την περιβαλλοντική οργάνωση της επιχείρησής σας με πολλαπλά οφέλη, ενδεικτικά των οποίων είναι τα εξής:

  • προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της ρύπανσης
  • συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και αποφυγή προστίμων
  • μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης μέσω της ορθολογικής χρήσης πρώτων υλών και φυσικών πόρων και της μείωσης του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων
  • δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσέλκυση νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές
  • βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, τοπική κοινωνία, αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές μέσω της ανάδειξης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της εταιρείας
  • διευκόλυνση της συνεργασίας με άλλες εταιρείες οι οποίες απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα