Ενοποίηση Συστημάτων σε Σύστημα Ολικής Ποιότητας

Κάποια πρότυπα, όπως για παράδειγμα το ISO 22000, το ISO 9001 και το ISO 14001 είναι συμβατά μεταξύ τους και μπορεί να έχουν ανεξάρτητη ή παράλληλη εφαρμογή. Οι σύμβουλοι της admis.gr εκπονούν κοινές διαδικασίες και κοινά προγράμματα ελέγχου για ένα ενιαίο...

OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο των...

ISO 22000

Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο, το οποίο ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, της ισχύουσας νομοθεσίας και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης και έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή την επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών...

ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο...

ISO 14001

Το ISO 14001 είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Καθορίζει τις απαιτήσεις – προδιαγραφές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σκοπός του οποίου είναι η μείωση της περιβαλλοντικής...