Μ.Α.Π.

Ως Μέσα (ή εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα που...

SEVESO

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνων αερίων σε βιομηχανικές δραστηριότητες, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών SEVESO, σύμφωνα πάντα με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ...

Υποστήριξη Τεχνικών Έργων – Συντονιστής Ασφαλείας

Ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 305/1996), αναλαμβάνουμε τον συντονισμό ασφαλείας και την υποστήριξη τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις τους, δηλαδή από την μελέτη, την κατασκευή έως και την χρήση τους. Μπορούμε να συνδυάσουμε τα καθήκοντα του συντονιστή...

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Η κατάρτιση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Διάσωσης – Διαφυγής) αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση σύμφωνα με τον Ν.1568/85 και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό αλλά και την ετοιμότητα της επιχείρησης σε έκτακτες ανάγκες, η οποία θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να επικαιροποιείται...

ΑΤΕΧ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) και τις ευρωπαϊκές οδηγίες ΑΤΕΧ, κάθε οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στη χρήση, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (εύφλεκτα υγρά και αέρια, καύσιμες σκόνες),...

Μετρήσεις Εργασιακού Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τον Ν.3850/10, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει και να ελέγχει την συγκέντρωση των παραγόντων που δημιουργούν τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο και οι οποίοι έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων. Η admis.gr διαθέτει επιστήμονες με σημαντική...