Μελέτες Αντικεραυνικής Προστασίας και Γειώσεων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642) και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, είναι υποχρεωτική πλέον η εφαρμογή της θεμελιακής γείωσης (γείωση στα θεμέλια) ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέες...

Μελέτες Ενεργειακές και Μελέτες Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Σύμφωνα με τη νέα κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ, στην οποία η Ελλάδα καλείται να εναρμονιστεί, κάθε κτίριο (νέο ή υφιστάμενο) οφείλει να διαθέτει Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός της ενεργειακής του απόδοσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η...

Επίβλεψη

Οι πεπειραμένοι μηχανικοί της admis.gr αναλαμβάνουν υπηρεσίες επίβλεψης, οι οποίες αφορούν ουσιαστικά την παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν παράλληλα την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια τα οποία...

Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου αποτελούν την καρδιά της λειτουργίας του και ως εκ τούτου απαιτούν προσεκτική μελέτη και ορθή κατασκευή, μέσω της πιστής εφαρμογής των μελετών. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών: εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης...

Μελέτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η στροφή πολλών χωρών σε ήπιες και ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και λόγω της σημαντικής μείωσης των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων (πετρελαίου, λιγνίτη, φυσικού...

Μελέτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολογικές)

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών που αφορούν όλους τους τύπους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων) σε κτίρια, βιομηχανικά ή ενεργειακά έργα. Σχεδιάζονται οι οδεύσεις των ηλεκτρικών καλωδιώσεων, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες και...