Ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 305/1996), αναλαμβάνουμε τον συντονισμό ασφαλείας και την υποστήριξη τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις τους, δηλαδή από την μελέτη, την κατασκευή έως και την χρήση τους. Μπορούμε να συνδυάσουμε τα καθήκοντα του συντονιστή ασφαλείας με εκείνα του τεχνικού ασφαλείας έχοντας πάντα ως στόχο την ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση του τεχνικού έργου.

Αναλυτικότερα ο συντονιστής ασφαλείας της admis.gr:

  • συντονίζει τις δραστηριότητες των συντελεστών του έργου με σκοπό την ενσωμάτωση της ασφάλειας και υγείας σε όλες τις φάσεις του
  • συντάσσει το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)
  • καταρτίζει τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
  • συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας

Τα οφέλη που προκύπτουν από τον συντονισμό για τον ανάδοχο του έργου είναι πολλαπλά:

  • αποφυγή ατυχημάτων και διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
  • αποφυγή προστίμων – διακοπής εργασιών
  • επικέντρωση στην κατασκευή για εμπρόθεσμη και εντός του προϋπολογισμού ολοκλήρωση του έργου.