Καλύπτοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 3850/10), οι τεχνικοί ασφαλείας της admis.gr παρέχουν στον εργοδότη (που απασχολεί ένα και πλέον άτομο ως προσωπικό στην επιχείρησή του) υποδείξεις και συμβουλές (προφορικές και γραπτές) σε θέματα σχετικά με την Υγιεινή & Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ειδικότερα, παρέχονται τα εξής:

  • καταγραφή υφιστάμενων κινδύνων στους χώρους εργασίας, εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας, ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας
  • τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας και επίβλεψη των συνθηκών εργασίας
  • έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
  • έλεγχος για ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας
  • υπόδειξη και καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, κ.λπ.)
  • διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων και προτάσεις μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων
  • εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου / Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας / Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
  • εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία τους
  • εποπτεία της διενέργειας ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού
  • συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού / προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθεια εξοπλισμού, εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών

Η υποστήριξη των τεχνικών ασφαλείας της admis.gr είναι 24ωρη καθώς στόχος μας είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένα ασφαλές και παραγωγικό κλίμα εργασίας.