Μετά την εγκατάσταση του υποσταθμού, η admis.gr προσφέρει συμβόλαια συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού. Το κάθε συμβόλαιο είναι δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη όσο αφορά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται και τη συχνότητα των επισκέψεων. Καλύπτεται η άμεση επέμβαση και η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Η σωστή συντήρηση του υποσταθμού έχει νευραλγική σημασία για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του. Γίνεται σχολαστικός έλεγχος και μετρήσεις από εξειδικευμένο τεχνικό με σύγχρονα όργανα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση και η ορθή λειτουργία του. Συντάσσεται, κατόπιν, «τεχνική έκθεση» με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις παρατηρήσεις (εφόσον υπάρχουν) και υπογράφεται από τον υπεύθυνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Με τον σωστό σχεδιασμό της προληπτικής συντήρησης διαγιγνώσκονται πιθανά μελλοντικά προβλήματα και αποφεύγονται αστοχίες υλικών ή κάποια απροσδόκητη διακοπή στη λειτουργία του υποσταθμού. Η προληπτική συντήρηση των υποσταθμών (πινάκων Μ.Τ., μετασχηματιστών, κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 158/1975) καθώς και τις οδηγίες των κατασκευαστών, θα πρέπει να γίνεται μία φορά ανά έτος. Συνήθως συνοδεύεται από περιοδικούς ελέγχους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασης.