Το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία βάση της αντίστοιχης Πυροσβεστικής Διάταξης (13/2013 – ΦΕΚ Β΄ 1586) και η χρονική διάρκεια ισχύος του ποικίλει ανάλογα με το είδος και τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης.

Στην admis.gr αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση καθώς και τη διαδικασία που απαιτείται για την ανανέωση αυτού, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. Κατόπιν συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και υποβολής αυτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η έκδοση / ανανέωση ορίζεται σε άμεσο χρονικό διάστημα.