Σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (άρθρο 43), ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία.

Συνοπτικά, ο σκοπός της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.) είναι να εντοπίσει και να εξαλείψει τους κινδύνους που υπάρχουν σ’ έναν χώρο εργασίας και γενικότερα να κάνει πιο εύκολη και ασφαλή την εργασία των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο.

Η μελέτη της admis.gr εμπεριστατωμένα:

  • Εντοπίζει τη φύση των κινδύνων, το βαθμό σοβαρότητάς τους, τη συχνότητα εμφάνισής τους και τη διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς.
  • Διαπιστώνει και καταγράφει τα μέτρα που μπορούν να εξαλείψουν τις πηγές των καταγεγραμμένων κινδύνων, καθώς και μέτρα πρόληψης για την προστασία των εργαζομένων.
  • Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό για τους εργαζομένους και αναθεωρείται σε κάθε περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα της επιχείρησης, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Η σωστή εκτίμηση του κινδύνου βοηθά στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και στην αποφυγή απώλειας ανθρώπινων ζωών.