Ως Μέσα (ή εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Κάθε ΜΑΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στον χρήστη.

Στην admis.gr αναλαμβάνουμε την εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης και ταυτόχρονα παρέχουμε ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους για την αποτελεσματική χρήση, αλλά και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού.

Δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας της εργασίας που επιτρέπει με τη σειρά του την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.