Σύμφωνα με τον Ν.3850/10, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει και να ελέγχει την συγκέντρωση των παραγόντων που δημιουργούν τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο και οι οποίοι έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων.

Η admis.gr διαθέτει επιστήμονες με σημαντική εμπειρία που αναλαμβάνουν τη διενέργεια μετρήσεων των κάτωθι παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος:

  • φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, φωτισμός, ταχύτητα αέρα / αερισμός, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, δονήσεις, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, θερμική καταπόνηση, κ.λπ.)
  • χημικοί παράγοντες (αιωρούμενα σωματίδια, αέριοι ρύποι, αμίαντος, βαρέα μέταλλα, κ.λπ.)
  • βιολογικοί παράγοντες (βακτήρια, ιοί, μύκητες, παράσιτα, κ.λπ.)

Κατά τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται ειδικά διακριβωμένα όργανα που πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, γίνεται καταγραφή των τιμών των παραγόντων και υποδεικνύονται τα εκάστοτε διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίησή τους.