Η admis.gr αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης ενός κτιρίου. Η εγκατάσταση αυτή αφορά το σύστημα διανομής του κρύου και ζεστού νερού, το σύστημα αποχέτευσης των ακαθάρτων νερών και λυμάτων και το σύστημα απομακρύνσεων των νερών της βροχής. Και τα τρία αυτά συστήματα είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική λειτουργία οποιουδήποτε κτιρίου, το οποίο προορίζεται για κατοικία, χώρος εργασίας ή χώρος προσωρινής διαμονής (δημόσιοι χώροι, χώροι αναψυχής κ.λπ.) που θα στεγάσει ανθρώπους.

Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη θέματα προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των αγωγών αλλά και η λειτουργική συνεργασία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.