Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών που αφορούν όλους τους τύπους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων) σε κτίρια, βιομηχανικά ή ενεργειακά έργα.

Σχεδιάζονται οι οδεύσεις των ηλεκτρικών καλωδιώσεων, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες και αποτυπώνονται πλήρως τα σημεία όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτιστικά, ρευματοδότες, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρικές συσκευές και κινητήρες, μετρητές, μετασχηματιστές, εξοπλισμός συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.). Αποτυπώνονται, επίσης, τα σημεία των συσκευών ασφαλείας (εξοπλισμός συστημάτων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, εξοπλισμός συστημάτων πυρασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, εξοπλισμός δομημένης καλωδίωσης, κ.λπ.). και προσδιορίζονται σαφώς οι τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών.

Για την admis.gr, η εκπόνηση μιας αξιόπιστης ηλεκτρολογικής μελέτης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κατασκευαστεί μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασφαλής για χρήση, λειτουργική και αποδοτική που θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες φωτισμού και ηλεκτροδότησης κάθε κτιρίου ή έργου.