Σύμφωνα με τη νέα κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ, στην οποία η Ελλάδα καλείται να εναρμονιστεί, κάθε κτίριο (νέο ή υφιστάμενο) οφείλει να διαθέτει Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός της ενεργειακής του απόδοσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η μελέτη και κατασκευή κτιρίων οφείλει να συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένη ενεργειακή μελέτη, βάσει της οποίας θα επιλέγονται τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας του κτιρίου που θα εξασφαλίζουν την υψηλή ενεργειακή του απόδοση.

Στην admis.gr αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τη διατύπωση τεχνικών προτάσεων για τη βελτίωσή της, παρέχοντας έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό (ένταξη τεχνικών φυσικού δροσισμού, εξαερισμού και θέρμανσης, τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών των κτιρίων, εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού, εξέταση δυνατότητας φύτευσης, ανασχεδιασμού – βελτίωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων και χρήσης BMS).

Με την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους λειτουργίας του, βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας ζωής, αύξηση της αξίας του ακινήτου, χρήση καθαρής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική) και συνεπώς προστασία του περιβάλλοντος.