Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642) και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, είναι υποχρεωτική πλέον η εφαρμογή της θεμελιακής γείωσης (γείωση στα θεμέλια) ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι μηχανικοί της admis.gr αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης γείωσης, η οποία πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ταυτόχρονα με τις εργασίες σκυροδέτησης στους πεδιλοδοκούς της νεοανεγερθείσας οικοδομής.

Πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης έναντι των άλλων μορφών γειώσεων είναι η χαμηλή τιμή της αντίσταση γείωσης, η σταθερότητα της τιμής αυτής χειμώνα – καλοκαίρι, η μηχανική προστασία, η αντοχή σε διάβρωση και η εξάλειψη των βηματικών τάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση αντικεραυνικής προστασίας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος καθώς δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καινούργιου συστήματος γείωσης σε μελλοντική τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας.