Οι πεπειραμένοι μηχανικοί της admis.gr αναλαμβάνουν υπηρεσίες επίβλεψης, οι οποίες αφορούν ουσιαστικά την παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν παράλληλα την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια τα οποία έχει θέσει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του. Στόχος μας είναι η άρτια εκτέλεση και αξιοπιστία των έργων που επιβλέπουμε.

Αναλυτικότερα σε μια επίβλεψη:

  • παρακολουθείται το έργο σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του, αν υλοποιείται σύμφωνα με τη μελέτη και δίνονται επεξηγήσεις και οδηγίες στον κατασκευαστή
  • συντονίζονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (συνεργεία, εργαζόμενοι, προμηθευτές) ώστε να εργαστούν αποτελεσματικά
  • αναζητούνται προσφορές από κατασκευαστές ή αξιολογούνται ήδη υπάρχουσες προσφορές
  • γίνεται παραλαβή των μηχανημάτων και υλικών ελέγχοντας αν είναι εκείνα που έχουν συμφωνηθεί σε είδος και ποιότητα
  • διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου
  • παρακολουθείται η τήρηση ημερολογίων, εγγράφων και αναφορών προόδου του έργου.
  • υποδεικνύεται η εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών και ελέγχονται τα αποτελέσματά τους
  • παραλαμβάνεται το έργο και βεβαιώνεται ο ιδιοκτήτης για την καλή του εκτέλεση