Οι συνεργάτες της admis.gr πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις στο προσωπικό της επιχείρησής σας που ανταποκρίνονται στις κατά καιρούς ανάγκες της. Αυτές αφορούν τα εξής:

  • Πυρασφάλεια
  • Αποφυγή και Πρόληψη Εργατικών Ατυχημάτων
  • Άμεση Εκκένωση Χώρων σε Έκτακτες Ανάγκες
  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση
  • Ασφάλεια και Διατήρηση Επαγγελματικής Περιουσίας
  • Προστασία Κλοπής – Τρομοκρατικών Ενεργειών
  • Ασφάλεια και Προστασία των Πληροφοριών
  • Παροχή Πρώτων Βοηθειών