Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) και τις ευρωπαϊκές οδηγίες ΑΤΕΧ, κάθε οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στη χρήση, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (εύφλεκτα υγρά και αέρια, καύσιμες σκόνες), υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους έκρηξης.

Στην admis.gr ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας, παρέχοντας στον εκάστοτε εργοδότη ένα σημαντικό εργαλείο για τα θέματα προστασίας από εκρήξεις, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Ειδικότερα:

  • προσδιορίζονται και αξιολογούνται οι κίνδυνοι έκρηξης
  • γίνεται διαβάθμιση των επικίνδυνων περιοχών – ζωνών
  • επιλέγεται ο κατάλληλα πιστοποιημένος κατά ΑΤΕΧ εξοπλισμός
  • καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
  • συντάσσεται το Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις
  • πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού